تور کارخانه

wusbnkd

پایگاه تولید و تولید

میز جلو شرکت

دفتر عمومی

222

کارگاه مونتاژ کابینت کهنگی و تستر جامع

4111

کارگاه مونتاژ کابینت کهنگی و تستر جامع

برد (9)

کارگاه محل مونتاژ خط اتوماتیک

برد (8)

کارگاه محل مونتاژ خط اتوماتیک

1 (2)

کارگاه محل مونتاژ خط اتوماتیک

1 (2)

کارگاه محل مونتاژ خط اتوماتیک

برد (3)

کارگاه مونتاژ کابینت کهنگی و تستر جامع